Попов и Партньори изготвя препоръките за електронното правосъдие на България

В средата на април 2015 г. консорциум с водещото участие на адвокатско дружество „Попов и партньори” подписа договор с Висшия съдебен съвет за възлагане на:

  • Пълен анализ на процесуалните действия в гражданския и административния процес;
  • Пълен анализ на удостоверителните действия на съдебните органи;
  • Препоръки какви да бъдат правилата за работа в условията на електронно правосъдие;
  • Препоръки какви да бъдат правилата за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на съдебните актове.

Възложената на дружеството дейност е част от проект, осъществяван с финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, който има за цел провеждане на реформи в съдебната система, посредством въвеждането на електронното правосъдие. В резултат на изпълнение на проекта се очаква да се стигне до изграждане и въвеждане на единен портал на електронното правосъдие и предоставяне чрез него на модерни електронни услуги и информация от органите на съдебната власт, насочени към гражданите, административните органи и бизнеса. Проектът трябва да доведе до цялостно оптимизиране на работните процеси в дейността на органите на съдебната власт чрез въвеждане на нови електронни услуги и повишаване ефективността в обслужването на граждани и юридически лица. В рамките на проекта, експертите на Попов и Партньори ще обсъдят възможностите за електронизиране на процесуалните действия на всички участници в съдебното производство по граждански и административни дела.

По този начин Попов и Партньори затвърди ролята си на водещ участник в процеса на модернизирането на българското правосъдие и в частност – в неговата дигитализация в контекста на усилията за изграждане на е-управление. Досега дружеството успешно е осъществило още няколко значими проекта в тази насока. Сред тях е проектът за модернизиране на административното правосъдие с възложител Върховния административен съд, в рамките на който Попов и Партньори анализира добрите практики в редица държави членки на ЕС и излезе с препоръки за приложимостта им в България. Друг проект за изграждане на „е-правосъдие” беше възложеният от Министерство на правосъдието анализ на добрите европейски практики по отношение на електронните системи в областта на съдебното изпълнение. В резултат и на двата проекта, финансирани от Оперативна програма „Административен капацитет” и Европейския социален фонд, на българските институции бяха предложени конкретни мерки с голямо практическо значение за осъвременяване и подобряване на българското правосъдие.

Чрез участието си в този глобален за системата проект Попов и Партньори ще продължи да съдейства в усилията, насочени към оптимизация на сектор „Правосъдие” като част от провежданата цялостна държавна политика в областта на електронното управление.