Попов и Партньори за проекта за изменение на ЗСВ: Проектът ще постави първия камък на електронното правосъдие, нужни са допълнителни усилия за бързото му и ефективно въвеждане

Попов и Партньори се включи в общественото обсъждане на текстовете от проекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. В депозираното на 15.06.2015 г. становище е изразено принципно одобрение на основната част от предвижданите промени, особено на дългоочакваната уредба на въвеждането на електронно правосъдие и в България. Същевременно са изложени конкретни предложения по текстове, за които експертите на адвокатското дружество считат, че е удачно да бъдат преосмислени преди гласуването на проекта.

В становището са изложени аргументи за разширяване приложимостта на единния портал за електронно правосъдие, който предстои да бъде изграден. Експертите на Попов и Партньори предлагат магистратските гилдии да провеждат общите си събрания по електронен път. Реализацията на правото на глас онлайн, при спазване изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис, е по-добър вариант, както от икономическа, организационна и логистична страна, така и от гледна точка на удобство и леснота, които пък водят до по-голяма представителност. Въвеждането на електронно гласуване сред многобройната магистратска общност би било важна първа крачка в навлизането на този вид гласуване в контекста на новите световни тенденции, а и на предложението за национален референдум по темата.

Според Попов и Партньори е необходимо текстовете да се прецизират, с оглед максимално разширяване на обема на информация, достъпен на горепосочения портал: в него да се съдържат публични регистри, информация относно откриването на процедура за определяне на съдебни заседатели и правилата за нейното провеждане, свободните длъжности за първоначално назначаване и др. В становището се съдържат предложения как порталът да бъде в по-голяма степен потребителски ориентиран и функционален.

Взето е отношение и във връзка с начина на провеждане на магистратските конкурси като е посочено, че новото изискване кандидатите да представят „препоръки” от юристи крие опасност от  опорочаване на кадровата политика и конкурсното начало в съдебната система. Поставен е и въпросът за неясната тежест на предлаганите за попълване от кандидатите въпросници и мотивационни писма. Изразена е загриженост и относно предпоставките за субективизъм и липсата на прозрачност, които се крият в предложеното задължително „есе”, което кандидатите да пишат.

Безспорно за качествена съдебна система е необходимо и подобаващо образование и по-конкретно – подобрения в действащия модел на обучение на стажант-юристите. В становището е оценено положително намерението за реформиране на тези юридически практикуми, които стажантите провеждат преди да се явят на изпит за правоспособност. Ценно е предложеното право на избор на институция, в която да проведе стажа всеки кандидат. В тази връзка, експертите предлагат и самият изпит за правоспособност да се държи пред съответната институция, за да се осигури желаното профилиране и проверка именно на практическите умения, придобити по време на стажа, а не да се провеждат изпити, които на практика дублират съдържанието и изискванията на вече преминатите от стажанта държавни изпити.

В становището на Попов и Партньори се съдържат и други предложения, включително за извършване на технически корекции на текстовете, прецизиране на сроковете на влизане в сила и др.