„Попов и Партньори” избрана от Министерство на финансите за последващи проверки по проекти ОПАК

В края на м.май 2013 г. „Попов и Партньори” беше избрана за изпълнител на обществена поръчка, обявена от Министерство на финансите за извършване на последващи проверки на обществени поръчки по проекти, съфинансирани по „Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК). Стратегическа цел на ОПАК е подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост, повишаване на професионализма, прозрачността и отчетността в съдебната система. В рамките на сключения договор, със срок до 2015 г., „Попов и Партньори” ще подпомага дейността на Управляващия орган на ОПАК, във връзка с дейността му по упражняване на контрол за законосъобразност при разходване на средствата от бенефициентите по програмата.