Обнародвани са изменения в Наредба № 7 за съдебните заседатели, предложени от АДПАП

В днешния брой 78 на ДВ бе обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 28.09.2017 г. за съдебните заседатели (ДВ, бр. 81 от 2017 г.).

Предложенията за промените в нормативната уредба на съдебните заседатели са изготвени от екип на Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ в изпълнение на  Договор за възлагане на обществена поръчка № ВСС – 12444/25.08.2021 г., сключен с Висшия съдебен съвет с предмет: „Оценка на института на съдебните заседатели и изготвяне на предложения за усъвършенстването му“ по проект с регистрационен № BG05SFOP001-3.007-0001 „Осигуряване на реално обществено участие в правораздаването чрез института на съдебните заседатели, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

За формиране на предложенията за промени, екипът на кантората направи анализ и оценка не само на действащата у нас нормативна уредба на института на съдебните заседатели, но също така проучи, анализира и идентифицира добри практики в уредбата на този институт в други държави членки на ЕС като Германия, Австрия, Словения, Словакия, Естония, Чехия, Швеция, Дания и др.. Бяха взети предвид и резултатите от проведено анкетно проучване сред съдебни заседатели, административни ръководители, магистрати и съдебни служители,  представители на общински съвети и комисии

С промените в Наредба № 7 може да се запознаете тук:

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=F2C08B24F5C7B87FD43C90CCEBA5BB3E?idMat=178383