НОВИ ПО-СТРОГИ МЕРКИ ОТ 27.11.2020 Г.

На 25.11.2020 г. бяха публикувани нови заповеди на Министъра на здравеопазването за въвеждане на по-строги противоепидемични мерки. Едната от заповедите влиза в сила от 23:30 часа на 27.11 и предвижда следните ограничения за бизнеса, както и някои други общи ограничения за гражданите:

 • Преустановяват се присъствените групови занятия в езиковите, образователните и всички други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица;
 • Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия и други обществени мероприятия в присъствена форма;
 • Преустановява се провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия. Изключение се допуска по отношение на театрите, при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет и спазване на досегашните противоепидемични мерки;
 • Всички спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за лица над 18 годишна възраст и международните спортни състезания за лица до 18 годишна възраст се провеждат без публика, а за лица под 18 години се преустановяват, с някои изключения;
 • Преустановяват се посещенията на фитнес центровете и залите за групови занимания към тях;
 • Преустановяват се посещенията във всички заведения за хранене и развлечения. Допускат се само доставки или взимане на храна за дома и офиса;
 • Преустановяват се посещенията в игралните зали и казината;
 • Преустановяват се посещенията на търговските центрове и МОЛ-овете. Изключение се прави по отношение на магазините за хранителни стоки, лечебните заведения, аптеките, дрогериите, оптиките, зоомагазините, банките, застрахователите, доставчиците на платежни услуги, офисите на телекомуникационните оператори и други доставчици на съобщителни услуги в тях.
 • Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания (екскурзии) с организиран транспорт в страната и в чужбина и групови посещения на туристически обекти в страната;
 • Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, предоставящи услуги на гражданите, и чиято дейност не е преустановена с тази заповед, създават организация за контрол на броя на клиентите и не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м;
 • На всички пазари, тържища и базари се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице;
 • Работодателите и органите по назначаване организират работния процес на служителите в дистанционна форма, където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала;
 • Магазините за хранителни стоки не допускат лица под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете между 8.30 и 10.30 часа;
 • Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки.

 

С оглед удължаването на извънредната епидемична обстановка до 31.01.2021 г., с втората заповед се предвижда за този срок да се прилагат изброените по-долу общи мерки, които влизат в сила от 27.11.2020 и ще важат доколкото не противоречат на друго въведено ограничение:

По отношение на работодателите следва да се обърне внимание, че мерките не се различават особено от тези, които бяха приети на по-ранен етап. Поставени са изисквания за проветряване и дезинфекция и недопускане до работните помещения на лица със симптоми на остри респираторни болести и провеждането на инструктаж. Специално внимание се обръща на спазването на дистанция от минимум 1,5 м. между лицата, а при невъзможност за осигуряването ѝ – поставяне на защитни маски.

В заповедта са посочени и препоръки към лицата, предоставящи административни и други услуги – услугите трябва да се извършват максимално по електронен път чрез средствата на информационните и комуникационните технологии.

Всички лица, които не са от едно семейство/домакинство, когато се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице.

Посочени са някои изключения за носенето на предпазни маски за открити и закрити обществени места – доколкото не са забранени посещенията на местата за хранене и в питейните заведения (към момента такава забрана е въведена) клиентите им няма да са длъжни поставят предпазна маска, спортуващите по време на спорта, участниците в събития по време на изказване и др.

 

Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ има готовност да отговори на конкретни запитвания във връзка с правната уредба на извънредната епидемична обстановка у нас. В случай, че се нуждаете от консултация или съдействие, може да се обърнете към адв. Христо Копаранов, Партньор и Ръководител практика Конкурентно и Потребителско право, email: h.koparanov@popovarnaudov.bg