Нов Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права

На 01.12.2023 г. в Държавен вестник се обнародва Законът за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права (ЗИД на ЗАПСП), приет от 49-ото Народно събрание на 23 ноември 2023 г., който транспонира в националното ни законодателство изискванията на две директиви на Европейския съюз – Директива (ЕС) 2019/789 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила във връзка с упражняването на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания на излъчващите организации и за препредаването на телевизионни и радиопрограми и за изменение на Директива 93/83/ЕИО на Съвета,  и Директива (ЕС) 2019/790 на Европейския парламент и на Съвета относно авторското право и сродните му права в Цифровия единен пазар и за изменение на Директиви 96/9/ЕО и 2001/29/ЕО.

Проектът на ЗИД на ЗАПСП е изготвен от екипа на „Попов, Арнаудов и партньори“,  включващ адв. Емилиян Арнаудов, адв. Сибина Ефтенова, адв. Елисавета Йотова и адв. Елеонора Сергиева, по възлагане на Министерство на културата. Ангажиментите на експертите от адвокатското дружество включваха още участие в работни групи, срещи, обсъждания и кореспонденция, във връзка със законопроекта, както и консултиране по постъпващи предложения.  Адв. Емилиян Арнаудов участва и в заседанията на Парламентарната комисия по култура и медиите при обсъждането на Проекта на ЗИД на ЗАПСП.

Промените адаптират правната уредба към нови методи за използване, възникнали в резултат на новите технологии, като я хармонизират с правилата в останалите държави-членки. За пръв път ясна законодателна уредба получават прякото въвеждане на телевизионни програми, симулкастинга, уебкастинга, използването в платформи за споделяне на съдържание, онлайн правата на издателите на преса и др. Част от промените са насочени към стимулиране и улесняване на научните изследвания, образователните дейности и дейностите по опазване на културното наследство. С други се разрешават идентифицирани през годините слабости и пропуски в правната уредба. Извършен е и цялостен преглед на използваните в закона понятия, като е осигурен единен подход в различните стари и нови текстове, както и на препратките от Закона за радиото и телевизията.