Нов регистър по Закона за мерките срещу изпиране на пари

С измененията в Закона за мерките срещи изпиране на пари, ДВ, бр. 84 от 06.10.2023 г., беше въведена нова категория задължени лица. Сред тях са и лицата, които по занятие предоставят

а) адрес на управление, адрес за кореспонденция, офис и/или други сходни услуги за целите на регистрацията и/или функционирането на юридическо лице или друго правно образувание;

б) услуги по учредяване, регистриране, организиране на дейността и/или управление на търговец или на друго юридическо лице, или друго правно образувание.

За извършване на посочените дейности по занятие е необходимо лицето да бъде вписано в нов публичен електронен регистър към министъра на правосъдието.

За вписване в регистъра лицата, извършващи съответните дейности, подават писмено заявление до министъра на правосъдието по образец, определен в нарочна наредба на министъра на правосъдието, в сила от 20.03.2024 г. В регистъра се вписват:

  1. за физически лица – имена, държава на постоянно пребиваване и адрес на извършване на дейността;
  2. за юридически лица – единен идентификационен код, наименование, правноорганизационна форма, седалище и адрес на управление, адрес на осъществяване на дейността, имена на законния представител;
  3. дейностите, посочени в закона, които лицето извършва по занятие;
  4. промени в обстоятелствата (заявяват се в срок до 14 дни от настъпване);
  5. заличаване и отписване на лицето.

Задължените лица са длъжни да подадат заявление за вписване в регистъра в срок до 20.05.2024 г. Дължимата държавна такса е 50 лева.

Адвокатска кантора Попов, Арнаудов и Партньори е на разположение да окаже необходимото съдействие на задължените лица за изпълнение на задълженията по закона, в това число за вписване в новия регистър.

При нужда от съдействие може да се обърнете към aml@popovarnaudov.bg