Конституционният съд обяви за противоконституционна забраната за строителство при неприложена регулация

Днес Конституционният съд постанови решение, с което обявява за противоконституционни два текста от Закона за устройството на територията („ЗУТ“). Това решение е взето след искане на омбудсмана на Република България, подкрепено от Върховния касационен съд и Върховния административен съд.

Първата, обявена за противоконституционна разпоредба на ЗУТ касае издаването на разрешения за строеж. С досегашната редакция на чл. 148, ал. 16 от ЗУТ на практика беше поставено изискването към собствениците на парцели първо да са отчуждили в полза на общината части от своите парцели, предназначени за улица, а едва тогава да им бъде издавано разрешение за строеж. В общия случай, отчуждаването по време на действие на разпоредбата, ставаше с дарение от собственика в полза на съответната община, като до финализирането му се спираха процедурите по разрешаване на строителството. С решението си, Конституционният съд е намерил тези текстове на закона за несъразмерни на целта, за която са създадени и съответно прекомерно нарушаващи правото на собственост.

Втората, обявена за противоконституционна разпоредба на ЗУТ касае въвеждането в експлоатация на строежите. Действащата от февруари 2021 г. редакция на чл. 178, ал. 3, т. 5 от ЗУТ регламентира, че сградите „в териториите със средно и високо застрояване“ се въвеждат в експлоатация едва след изграждането на свързваща инфраструктура (улици, алеи и др.). Конституционният съд в решението си коментира, че по отношение на собствениците с издадени разрешения за строеж, до приемането на този текст не е съществувало изискване да е изградена свързваща инфраструктура за въвеждане на сградите им в експлоатация, и поради това атакуваният текст на ЗУТ противоречи на принципа на правовата държава и нарушава неприкосновеността на частната собственост.

С пълния текст на Решение № 17/04.11.2021 г. на Конституционния съд можете да се запознаете тук.