Усъвършенстване на института на съдебните заседатели

На интернет сайта на Висшия съдебен съвет са публикувани Доклад-оценка на действащата нормативна уредба, касаеща съдебните заседатели, както и Доклад-оценка на практиката на страни членки на ЕС по отношение на осигуряване на реално обществено участие, етичните правила, съблюдавани от съдебните заседатели и декларирането на наличие/липса на конфликт на интереси, изготвени в изпълнение на Дейност 1 по проект № BG05SFOP001-3.007-0001 „Осигуряване на реално обществено участие в правораздаването чрез института на съдебните заседатели“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“. Автор на докладите е Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ – изпълнител на Дейност 1 по проекта. Въз основа на тях ще бъдат направени конкретни предложения за осигуряване на реално обществено участие в правораздаването чрез института на съдебните заседатели, за актуализиране на Етичните принципи и правила за тяхното поведение и ще бъде изготвен проект на унифицирана декларация за наличието/липсата на конфликт на интереси. Предвижда се и провеждане на обществено обсъждане, с цел насърчаване сътрудничеството между граждани, бизнес и неправителствени организации, магистрати, съдебни служители и съдебните заседатели при формулирането на политиките и предложенията за законодателни промени, касаещи техния статут и дейност.

Повече информация за проекта може да намерите тук.