Томболите съгласно Закона за защита на конкуренцията

В съвременните условия на търговски оборот предлагането на стоки и/или услуги на свободния пазар е неизменно свързано с рекламните и маркетингови способи за популяризирането на тези стоки и услуги. Неизменна част от маркетинговата стратегия, най – вече на големите търговски вериги, е планирането и осъществяването на маркетингови кампании за промотиране на предлаганите от тях продукти. Сред инструментариума, който ползват различните търговци за привличане на клиенти е предлагането на техните стоки и услуги посредством организирането на игри, лотарии, предлагането на подаръци, система от отстъпки, благотворителни инициативи и други. Описаните маркетингови способи са все по – често използвани в условията на икономическа криза с цел по – голямо стимулиране на потребителското търсене.

Провеждането на подобни маркетингови кампании от търговците обаче много често е насочено не толкова към популяризиране продуктите, предлагани от съответния търговец, колкото към изтласкване на даден конкурент от пазара чрез непазарни способи, представляваващи нелоялна конкуренция. Предвид посоченото голяма част от тези кампании са получили законодателна уредба и са допустими само доколкото отговарят на определени в закона и в практиката правила.

Една от най – често прилаганите от търговските вериги маркетингови практики е организирането на томбола. По съществото си томболата представлява лотарийна игра, в която се обявяват една или няколко награди, които могат да бъдат спечелени от изтеглените участници в томболата. Съотнесена към търговията, обикновено томболата се организира така, че участници в нея да могат да бъдат лицата, закупили даден продукт от съответния търговец-организатор на томболата – условията са такива, че закупувайки продукта купувачът автоматично участва за спечелването на наградата или на някоя от наградите.

Много често обаче на даден пазар действат както малки и средни компании, така и големи интернационални търговски вериги, разполагащи с огромни бюджети, заделени единствено за маркетингови и рекламни инициативи. В този случай подобни големи „играчи” на пазара целенасочено организират томболи с награди, имащи висока стойност, като разбира се спечелването на наградата е обусловено от покупка на продукта на организатора на томболата. Възможността за спечелване на скъпата награда е факторът, който привлича клиентите към продукта на търговеца – организатор на томболата, вместо към продукта на конкурента, който няма възможност да организира толкова скъпа томбола.

В един по – далечен мащаб подобна ситуация би довела до пренасочване търсенето на потребителите към продукта на предлагащия наградата, вместо към продукта на конкурента – пренсочване предопределено не от избор на база сравнение в характеристиките на двата взаимозаменяеми продукта, а от предлаганата при покупка на единия от тях награда. Такова едно положение със сигурност би довело до изтласкване на „по – малките” конкуренти от пазара.
По смисъла на Конституцията и приетият въз основа на нея Закон за защита на конкуренцията, правото на свободна конкуренция е защитено, като законодателят е преценил, че това във всеки случай включва и защита търговеца срещу нелоялни действия на неговия конкурент. Такова действие е и описаното по – горе организиране на томболи с цел пренасочване в търсенето.

С оглед посоченото, по силата на действащия Закон за защита на конкуренцията, провеждането на томболи е позволено, само при спазване на определени условия, заложени в Закона и в практиката на регулатора в областта – Комисия за защита на конкуренцията.
Както споменахме посочената уредба е от особена важност, предвид и доколкото смисълът й е да се защити по – слабия конкурент, т.е. да се предотврати възможността на търговец с по – голяма икономическа сила чрез обещаването на награда на значителна стойност в томболата, да насочи търсенето към неговите стоки/услуги, за сметка на своя „по – малък” конкурент, който не може да си позволи да даде награда на такава стойност.
С оглед това Законът въвежда забрана за организиране на томболи при извършване на стопанска дейност, когато стойността на наградата в томболата надвишава значително стойността на продаваната стока или услуга.

Регулаторният орган КЗК, приема, че когато наградата от подобна томбола не надвишава значително стоката/услугата като стойност, това оказва благоприятен ефект върху пазара, доколкото подобни томболи могат да бъдат организирани и от по – слабите конкуренти, съответно търсенето на потребителите да не се определя от непазарани способи, какъвто е обещаването на награда. С оглед посоченото следва да се отбележи, че за установяване дали дадена томбола нарушава или не конкурентното законодателство най – важният параметър, който следва да се прецени, е стойността на наградата, съотнесена към стойността на стоката/ услугата.

Според последната практика на КЗК, наградата надвишава значително стойността на предлаганата стока или услуга, когато стойността й е със 100 пъти по висока от стойността на стоката/услугата, но с не повече от 15 минимални работни заплати.
Следва да се отбележи, че, за да се определи едно поведение като нарушение на забраната за провеждане на томболи с награди на стойност над възприетата в практиката на КЗК, не е необходимо да бъде доказано наличието на реално увреждане на интересите на конкурент/и от провежданата томбола.
Следва да се има предвид, че при установяване на незаконна томбола, санкциите, които регулаторът налага могат да достигнат много големи размери – заложеният максимален размер на наложената имуществена санкция е до 10 на сто от общия оборот за предходната финансова година за предприятието нарушител.
Разбира се обаче, доколкото гореизложеното представлява само кратък анализ на законодателната рамка, то преди провеждане на томбола, съветваме винаги да изисквате и получавате квалифицирана юридическа консултация, отчитаща всички параметри на провежданата игра.