Парламентът не прие спорните текстове в Закона за чужденците, които предвиждаха намаляване на прага на инвестициите в недвижимо имущество за получаване право на пребиваване

На 02.12.2016 г. българският Парламент прие промени в Закона за чужденците в Република България. Въведени са някои изяло нови моменти в закона. Предвидени са съществени изменения и в съществуващата уредба. Част от промените целят привеждане на националното законодателство в съответствие с международноправните задължения на страната, както и уеднаквяване на терминологията с европейската. Друга група промени са насочени към прецизиране и детайлизиране на действащия закон.

Съществена, с оглед нарастващия интерес на чуждестранните инвеститори към развитието на бизнес в България, се явяваше предложената промяната за намаляване на прага на инвестициите в недвижимо имущество за разрешаване на продължително пребиваване от 600 000 лева  на 100 000 лева. Предложената в този смисъл редакция на закона не беше приета от депутатите. Текстът срещна неодобрение още по време на дебатите при първото гласуване на законопроекта. Депутатите изразиха притеснения за приемането на такъв текст особено в условия на усилена бежанска вълна. Бяха изказани опасения, че подобно драстично сваляне на прага за инвестицията в имот, би могло да промени сериозно профила на чужденците в България.

Сред приетите на второ четене промени в Закона за чужденците, касаещи придобиването на право на пребиваване в Република България въз основа на инвестиция, попаднаха следните текстове:

За получаване на разрешение за продължително пребиваване, на основание осъществяване на търговска дейност в страната, се въвежда допълнително изискване – разкритите минимум 10 работни места да са на пълно работно време, като това изискване следва да е налице за всеки съдружник поотделно. С тези промени, право на продължително пребиваване в страната, ще могат да получават само лица, които в действителност осъществяват търговска дейност, а не такива, които само използват за тази цел регистрацията на едно търговско дружество.

По-строги изисквания се въвеждат и по отношение на лицата, които кандидатстват за получаване на разрешение за продължително пребиваване в качеството си на представители на чуждестранни търговски дружества. За тях се предвижда извършване на предварителна проверка и оценка на представените документи относно активността и данъчната изрядност на дружеството и относно планираните дейности на представителството.