Нов регистър на банковите сметки и сейфове (РБСС), поддържан от БНБ

От 01.01.2017 г. е в сила Наредба № 12 от 29.09.2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове (РБСС). Тя урежда функционирането, обхватът, редът и сроковете за подаване и получаване на информация от РБСС, който се поддържа от Българската народна банка (БНБ). Регистърът представлява електронна информационна система, която предоставя централизирана информация за номерата на банковите сметки, техните титуляри и упълномощените да се разпореждат със сметките лица, както и за лицата, наематели на сейфове в банки и упълномощените от тях лица. Право да получават информация от „Регистъра” имат органите и институциите по чл. 56а, ал. 3 от Закона за кредитните институции (ЗКИ), а именно: органите на съдебната власт, НАП, Държавна агенция „Национална сигурност”, Главна дирекция „Национална полиция”, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”, съдебните изпълнители при образуване на изпълнително дело, банките и др., както и физически и юридически лица  относно съдържащата се за тях информация в системата. Задължение да подават необходимата информация към „Регистъра” имат банките и клоновете на чуждестранни банки, извършващи дейност на територията на страната, както и БНБ.

Въведената възможност всяко лице да може да получи информацияотносно съдържащите се за него данни в „регистъра”, като титуляр на банкова сметка, наемател на сейф или упълномощено лице, може да се реализира като лицето отправи писмено искане до БНБ. На следващо място, е важно да се отбележи, че тази услуга е безплатна за физическите лица, като тя се предоставя в 14-дневен срок от подаване на искането в БНБ, а в останалите случаи – срещу заплащане на такса.

Подробна информация, относно процедурата и формулярите по изискване на данни от „Регистъра” от физически/юридически лица, органи и институции на територията на страната се съдържа в Наредба № 12 от 29.09.2016 г. за РБСС, както и на интернет страницата на БНБ.

Въвеждането на подобен регистър, може да се приеме като ефективен и бърз начин за получаване на информация на всяко заинтересовано лице или институция. Ефективността от подобна система, обаче, предстои да даде получи своята оценка във времето, но безспорно е положителен атестат, свидетелстващ за улесняването на механизмите на взаимодействие между различните институции, юридически лица и граждани.

За повече информация може да отправите своите запитвания към адв. Десислава Цветкова – ръководител на отдел „Съдебно събиране на вземания и несъстоятелност” в „Попов и Партньори” на имейл адрес: d.cvetkova@popov-partners.com, както и към младши асоцииран партньор Митко Тодоров на имейл адрес: m.v.todorov@popov-partners.com.