Какви са условията за придобиване на право на пребиваване в Република България и българско гражданство въз основа на инвестиция в страната

Лице, което не е гражданин на държава – членка на Европейския съюз, което желае да се установи продължително или постоянно в Република България или да придобие българско гражданство, може да получи съответните разрешения като направи инвестиции в икономиката на страната.

Видовете пребиваване на чужденци в Република България са:

  • краткосрочно – до три месеца в рамките на всеки 6-месечен период от датата на влизането в страната;
  • продължително – с разрешен срок до една година;
  • дългосрочно – с разрешен първоначален срок 5 години и възможност за подновяване след подадено заявление;
  • постоянно – с разрешен неопределен срок.

Размерът на инвестициите, даващи право на пребиваване, а оттук и на българско гражданство, са изчерпателно определени в Закона за чужденците в Република България и Закона за българското гражданство.

До няколко месеца българският парламент предстои да приеме съществени промени в Закона за чужденците в Република България, с които се очаква да бъдат занижени изискванията за размера на инвестициите в недвижими имоти.

Най – общо, промените, свързани с чуждестранните инвестиции, ще касаят получаването на разрешение за продължително пребиваване и се изразяват в следното:

  1. Намален размер на инвестицията в недвижим имот

Новата редакция на закона  предвижда намаляване на размера на инвестицията в недвижим имот от 600 000 лева  на 100 000 лева (еквивалент на 50 000 евро). Сега, чужденец, който придобие право на собственост върху недвижим имот на територията на Република България, като вложи сума от 100 000 лв., може да получи разрешение за продължително пребиваване. Както до сега, същото се отнася и за чужденец, който е собственик на повече от 50 на сто от капитала на българско търговско дружество, вложил е същата сума в капитала на дружеството и в резултат на това дружеството е придобило правото на собственост върху недвижим имот в страната на тази стойност.

  1. Нови изисквания

За получаване на разрешение за продължително пребиваване, на основание осъществяване на търговска дейност в страната, се въвежда допълнително изискване – разкритите минимум 10 работни места да са на пълно работно време, като това изискване следва да е налице за всеки съдружник поотделно. С тези промени, право на продължително пребиваване в страната, ще могат да получават само лица, които в действителност осъществяват търговска дейност, а не такива, които само използват за тази цел регистрацията на едно търговско дружество.

По-строги изисквания се въвеждат и по отношение на лицата, които кандидатстват за получаване на разрешение за продължително пребиваване в качеството си на представители на чуждестранни търговски дружества. За тях се предвижда извършване на предварителна проверка и оценка на представените документи относно активността и данъчната изрядност на дружеството и относно планираните дейности на представителството.

Няма промяна в изискванията за директно придобиване на право на постоянно пребиваване. Там размерът на вложенията остава както досега – между 500 000 лв. и 6 000 000 лв.

Остава и възможността за придобиване право на постоянно пребиваване от чужденците, получили разрешение за продължително пребиваване, ако в продължение на 5 години са поддържали направената инвестиция.

Обобщено, след последните законодателни изменения, условията за получаване на разрешение за пребиваване и българско гражданство въз основа на инвестиция, изглеждат така:

ПРАВО НА ПРЕБИВАВАНЕ

ВИД ИНВЕСТИЦИЯ

РАЗМЕР НА ИНВЕСТИЦИЯТА

ВИД ПРАВО НА ПРЕБИВАВАНЕ

СПЕЦИФИЧНИ ДОКУМЕНТИ

1Право на собственост върху недвижими имоти на територията на България, като собствеността може да е придобита и чрез българско търговско дружество, в което чужденецът има повече от 50 на сто от капитала100 000 левапродължително – до 1 годинаü  Удостоверителен документ от българска лицензирана кредитна институция за постъпването на сумата за придобиване право на собственост или за участие в капитала на съответното търговско дружество

ü  документ за собственост на недвижимите имоти

ü  справка за разходите на търговското дружество за придобиване на недвижими имоти за периода след внасяне на сумата в капитала на търговското дружество, придружена с копия на договори за покупко-продажба (разходооправдателни документи), копие от инвентарната книга или амортизационен план, доказващо заприходяването на дълготрайни материални активи, или друг документ, удостоверяващ стойността и вида на придобитите нови недвижими имоти след влагането на сумата

2Вноска в капитал на българско търговско дружество, в което чужденецът има не по-малко от 50 на сто от капитала и дружеството инвестира в икономически необлагодетелствани региони, съгласно Закона за насърчаване на инвестициите250 000 лева – вноската и стойността на активите

5 работни места за български граждани, поддържани за срока на пребиваването

продължително – до 1 годинаУдостоверение от Министерството на икономиката
3Осъществяване на търговска дейност в страната по законоустановения ред10 работни места за български граждани, на пълно работно време, поддържани за срока на пребиваването, като това изискване следва да е налице за всеки съдружник поотделнопродължително – до 1 година
4Акции на български търговски дружества, търгувани на български регулиран пазар1 000 000 левапостоянноУдостоверение от БАИ – за издаването му трябва да се приложат и

ü  оригинал на валидно сключен договор за извършване на сделки с финансови инструменти

ü  удостоверителен документ или справка за притежавани ценни книжа (портфейл) за всички вложения, издадени от „Централен депозитар“ – АД или от съответното чуждестранно лице

5Облигации и съкровищни бонове, както и производни от тях инструменти, издадени от държавата или от общините, с остатъчен срок до падежа, не по-кратък от 6 месеца1 000 000 левапостоянноУдостоверение от БАИ – за издаването му трябва да се приложат и

ü  удостоверение, издадено от съответната банка – поддепозитар, за придобити от чужденеца държавни ценни книжа и от банка – попечител – за придобити общински облигации

ü  удостоверение от съответната кредитна институция за сключена сделка за покупка на държавни ценни книжа или издадено от нея потвърждение за сделката

6Право на собственост върху обособена част от имуществото на Българско търговско дружество с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала по Закона за приватизация и следприватизационен контрол1 000 000 левапостоянноУдостоверение от БАИ – за издаването му трябва да се приложат и

ü удостоверение от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол или от съответната общинска администрация

7Дялове или акции, собственост на държавата или общините в българско търговско дружество по Закона за приватизация и следприватизационен контрол1 000 000 левапостоянноУдостоверение от БАИ – за издаването му трябва да се приложат и

ü  удостоверение от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол или от съответната общинска администрация

8Българска интелектуална собственост – обекти на авторското право и сродните му права, защитени с патент изобретения, полезни модели, търговски марки, марки за услуги и промишлен дизайн1 000 000 левапостоянноУдостоверение от БАИ – за издаването му трябва да се приложат и

ü   удостоверение от Министерството на културата или удостоверение от Патентното ведомство

ü   оценка на обектите на интелектуалната собственост, издадена от независим оценител съгласно Закона за независимите оценители

9Права по концесионни договори на територията на Република България1 000 000 левапостоянноУдостоверение от БАИ – за издаването му трябва да се приложат и

ü   удостоверение от концедента, определен съгласно Закона за концесиите

10Влог в лицензирана кредитна институция в България по договор за доверително управление със срок не по-кратък от 5 години, като за същия срок влогът не се използва за обезпечаване на други парични кредити от кредитна институция в България1 000 000 левапостоянноУдостоверение от БАИ – за издаването му трябва да се приложат и

ü      оригинал на валидно сключен договор с лицензирана кредитна институция за договор за доверително управление със срок не по-кратък от 5 години или удостоверение от съответната кредитна институция за сключен договор за доверително управление

ü      нотариално заверена декларация, че вложената сума не се използва за обезпечаване на други парични кредити от кредитна институция в България и за съгласие кредитните институции в България да уведомяват Българската агенция за инвестиции по искане на изпълнителния директор дали при тях е налична информация за учреден залог върху влога за обезпечаване на парични кредити за минималния 5-годишен срок на договора

11Дялове или акции в капитал на българско търговско дружество, чиито акции не са търгувани на регулиран пазар6 000 000 лева.постоянноУдостоверение от банка, че сума, не по-малка от 6 000 000 лв., е постъпила по сметка на съответното търговско дружество при учредяването му или за увеличаване на капитала му.
12Извършване на дейност сертифицирана по реда на Закона за насърчаване на инвестициитепостоянноУдостоверение от Министерството на икономиката
13Вноска в капитала на българско търговско дружество, като чужденецът е съдружник или акционер с поименни акции и притежава не по-малко от 50 на сто от капитала на дружеството и в резултат на вложението са придобити нови дълготрайни материални и нематериални активи500 000 лева – вноската и стойността на активите

10 работни места за български граждани, поддържани за срока на пребиваването

постоянноУдостоверение от Министерството на икономиката
14Поддържане в продължение на 5 години на инвестициите по т.1 и 2постоянноУдостоверение от БАИ – за издаването му трябва да се приложат и:

А) за инвестиция по т.1

ü   декларация, че няма промяна в обстоятелствата, обосновали разрешаването на продължително пребиваване

ü      съответните актуални документи, които са били представени при първоначалното кандидатстване, придружени с удостоверение от имотния регистър към Агенцията по вписванията

Б) за инвестиция по т.2

ü      се посочва/т номера/та или се представя/т копие/я от удостоверението/ята издадено/и от Министерството на икономиката

 

Статут на дългосрочно пребиваване (с разрешен първоначален срок 5 години и възможност за подновяване след подадено заявление) се предоставя на чужденец, който е пребивавал законно и без прекъсване на територията на България в рамките на 5 години преди подаване на заявлението за разрешаване на дългосрочно пребиваване. След придобиването му статутът на дългосрочно пребиваване е постоянен. Няма отделни основания за придобиване на дългосрочно пребиваване въз основа на инвестиция.

 

ОБЩИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ПРЕБИВАВАНИЯ

ü   копие на редовен документ за задгранично пътуване

ü   документ за платена държавна такса

ü   доказателства за осигурено жилище;

ü   задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;

ü   доказателства за наличието на достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за социално подпомагане, в размер, не по-малък от минималната месечна работна заплата, минималната стипендия или минималната пенсия за страната, за срока на пребиваване;

ü  свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът, или от държавата на обичайното му пребиваване – при първоначално подаване на заявлението.

ГРАЖДАНСТВО

Чужденец може да придобие гражданство по натурализация, ако

1. е пълнолетен;

2. преди не по-малко от 5 години е получил разрешение за постоянно или дългосрочно пребиваване в Република България;

3. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер от български съд и срещу него няма образувано наказателно производство за такова престъпление, освен ако е реабилитирано;

4. има доход или занятие, което му дава възможност да се издържа в България;

5. владее български език, което се установява по ред, определен с наредба на министъра на образованието и науката, и

6. е освободен от досегашното си гражданство или ще бъде освободено от него към момента на придобиване на българско гражданство.

ГРАЖДАНСТВО ВЪЗ ОСНОВА НА ИНВЕСТИЦИЯ

ВИД ИНВЕСТИЦИЯ

ИЗИСКВАНИЯ

ЗАБЕЛЕЖКА

от № 4 до № 11, вкл.

1. е пълнолетен

2. преди не по-малко от 5 години е получил разрешение за постоянно или дългосрочно пребиваване в Република България

3. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер от български съд и срещу него няма образувано наказателно производство за такова престъпление, освен ако е реабилитирано

4. има доход или занятие, което му дава възможност да се издържа в България

от № 4 до № 10, вкл., като инвестицията трябва да е увеличена при същите условия до стойност най-малко 2 млн. лв.1. е пълнолетен

2. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер от български съд и срещу него няма образувано наказателно производство за такова престъпление, освен ако е реабилитирано

преди не по-малко от една година е получило разрешение за постоянно пребиваване
от № 4 до № 10, вкл., като допълнително трябва да са инвестирани в капитала на българско търговско дружество не по-малко от 1 млн. лв. за осъществен от дружеството приоритетен инвестиционен проект, сертифициран по реда на Закона за насърчаване на инвестициите1. е пълнолетен

2. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер от български съд и срещу него няма образувано наказателно производство за такова престъпление, освен ако е реабилитирано

преди не по-малко от една година е получило разрешение за постоянно пребиваване