Всички небитови потребители ще закупуват електроенергия на свободния пазар, считано от 01.10.2020 г.

С промени в Закона за енергетиката, считано от 1 октомври 2020 г. се предвижда всички небитови потребители на електрическа енергия, включително и тези, чиито обекти са присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво ниско напрежение (около 300 хиляди на брой на територията на страна), да закупуват електроенергия за своите нужди по свободно договорени цени. До това изменение, свободният пазар на електроенергия беше задължителен само за по-големите небитовите потребители. Направените промени в Закона за енергетиката са в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския парламент и Съвета на ЕС от 5 юни 2019 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на Директива 2012/27/ЕС, както и в изпълнение на ангажимента на Република България като държава членка на Европейския съюз да либерализира напълно своя пазар на електроенергия.

Срокът за сключване на договор с търговец на електрическа енергия е до 30 септември 2020 г. В случай, че съответният потребител не е сключил такъв договор, в рамките на 9-месечен гратисен период след тази дата, той ще може да си доставя електрическа енергия от досегашния доставчик, но в качеството му на търговец, по пазарни цени, като за целта двете страни трябва да сключат типов договор по утвърден от Комисията за енергийно и водно регулиране образец, със срок от 01.10.2020 г. до 30.06.2021 г. С утвърдения образец на типов договор се уреждат правата и задълженията на страните, условията за доставка на електрическа енергия и за прекратяване на договора.

В рамките на този 9-месечен гратисен период – от 01.10.2020 г. до 30.06.2021 г., потребителите ще имат право да изберят нов доставчик като сключат договор с търговец за доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени. Потребители, които не изберат друг доставчик до 30.06.2021 г., от 01.07.2021 г., ще се снабдяват от доставчик от последна инстанция при по-високи цени.

Очаква се до 01.01.2021 г. да бъде създадена централна уеб-базирана платформа за сравняване на актуални оферти за доставка на електрическа енергия, администрирана от Комисията за енергийно и водно регулиране, като всички потребители с годишно потребление под 100 MWh би следвало да имат безплатен достъп до нея.

Екипът на Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ има готовност да отговори на конкретни запитвания, във връзка с реда и условията за преминаване към свободен пазар, както и да Ви съдейства при съгласуване на условията и сключване на договор. В случай, че се нуждаете от консултация или съдействие, може да се обърнете към адв. Цветелина Стоилова, Старши асоцииран партньор и Ръководител практика Банки и финанси, e-mail: ts.stoilova@popovarnaudov.bg .