Промените в сферата на несъстоятелността – към едно по-ефективно и сигурно производство

На 22.12.2016 г. са приети последните изменения и допълнения в Търговския закон, сред които намира място и промяната в уредбата на производството по несъстоятелност, както и създаването на едно изцяло ново производство – това по стабилизация на търговец. Една от целите на посочените промени е да отговорят на преобладаващите в последните години тенденции, развиващи се на наднационално ниво в рамките на Европейския съюз, за гарантиране наличието на процедури, които да осигурят възможност за стабилизиране на предприятията, както и за провеждане на едно ефективно производство по несъстоятелност, което да доведе до справедливо удовлетворяване на кредиторите и запазване интересите на несъстоятелния длъжник.

Предпоставка за осъществените изменения се явяват няколко европейски акта, сред които Резолюция, приета от Европейския парламент на 15 ноември 2011 г., Препоръка на Европейската комисия от 12.03.2014 г., Препоръка на Европейския съвет от 14 юли 2015 г. В посочените актове се изтъква необходимостта от хармонизиране на законодателствата на европейските държави в материята за несъстоятелността, като се представят и насоките на необходимите промени.

Сред основните приоритети се явяват възможността за преструктуриране на предприятията, която да предотврати изпадането им в несъстоятелност и да доведе до максимална полза както за самото предприятие, така и за неговите кредитори и служители. Друга част от промените целят да засегнат образуването на производство по несъстоятелност, предявяване на вземанията, правилата за отменителните искове и др. Не на последно място, изменението на Търговския закон е продиктувано и от препоръките на Световната банка от ноември 2015 г., във връзка с уредбата на несъстоятелността и правата на кредиторите, в която са посочени и конкретни забележки.

Новостите в нормативната уредба са насочени към обосновано бързо развитие на производството по несъстоятелност, защита на правата на кредиторите, ефективно провеждане на производството, с оглед възможността за удовлетворяване на възможно най-голяма част от изискуемите вземания и др. От съществено значение за правилното приемане на измененията се явява и необходимостта последните да бъдат разглеждани и оценявани в съответствие с развиващите се процеси на наднационално ниво, целящи създаване на минимални стандарти в отделните държави за гарантиране на основните принципи при провеждане на производството по несъстоятелност, както и на споделяне на опита и установените ефективни практики в сферата на несъстоятелността.

Повече информация може да откриете в статията „Промените в сферата на несъстоятелността – към едно по-ефективно и сигурно производствто”, както и ако отправите своите запитвания към адв. Десислава Цветкова – ръководител на отдел „Съдебно събиране на вземания и несъстоятелност” в „Попов и Партньори” на имейл адрес: d.cvetkova@popov-partners.com, както и към адв. Ася Петрова на имейл адрес: a.petrova @popov-partners.com.