Предложените от Попов, Арнаудов и Партньори мерки и нормативни промени за трансформация на модела на административно обслужване са в основата на новия План за намаляване на административната тежест

С Решение № 233 от 29.03.2024 г. Министерски съвет прие План за намаляване на административната тежест, с общо 235 мерки, за изпълнението на които се предвиждат промени в 91 закона – https://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1659 . Мерките в плана и конкретните предложения за нормативни текстове са следствие на детайлен анализ на всички административни услуги и регулации, както и на процесите по тяхното предоставяне от всички звена за административно обслужване, извършен в рамките на проект „Трансформация на модела на административно обслужване“, дейности по който Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и Партньори“ изпълни.

 

В резултат на работата ни по проекта, в сътрудничество с експертите от администрацията на Министерски съвет, първо бе прието Решение № 704 от 05.10.2018 г., с пакет от общо 1443 мерки за намаляване на административната и регулаторна тежест, групирани в 5 направления. Ключово, след извършените анализи, бе полагането на основите на нормативните промени, необходими за реализацията на административната реформа – предоставяне на вътрешни административни услуги, служебно събиране на информация и документи, стандартизация на услугите, регламентиране на изисквания, процедури и срокове за регулаторната дейност на ниво закон, електронизиране на услугите.

 

Екипът на кантората, под ръководството на адв. Елеонора Сергиева разработи мащабен законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, с промени в 142 общи и специални закона, който премина два кръга на обществени консултации.

 

Някои от предложените мерки и текстове междувременно станаха част от действащите нормативни актове и вече улесняват ежедневието на гражданите и бизнеса, като между тях са:

  • служебните проверки в рамките на регулаторните процедури по Закона за туризма, приети през м. февруари 2020 г.;
  • отпадането на задължения на собствениците да представят документи за нанасяне в кадастъра в рамките на процедурите за въвеждане в експлоатация, приети в ЗКИР през май 2019 г.;
  • отпадането на задължението за подаване на данъчни декларации по ЗМДТ при придобиване на имоти, в сила от началото на 2020 г.;
  • единните регистри по ЗУТ и служебната проверка на данните от тях от всички административни органи, от организациите, предоставящи обществени услуги, от лицата, осъществяващи публични функции, и от органите на съдебната власт, въведени нормативно през февруари 2021 г. др.

Оставаме с надеждата и останалите ни предложения, насочени към създаване на адекватна регулаторна рамка и повишаване качеството на административното обслужване, да станат факт чрез изпълнението на Плана от отговорните институции в обозрими срокове.