КРЕДИТИ И ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ С ПУБЛИЧЕН РЕСУРС В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА, С ЦЕЛ ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НЕГАТИВНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОТ COVID-19

С цел преодоляване на негативните последиците от пандемията COVID-19 и въведеното извънредно положение бяха обявени мерки за подкрепа на бизнеса, включващи предоставяне на кредити и други финансови инструменти с публичен ресурс. Обсъжданите инструменти са насочени към осигуряване на ликвидна подкрепа, оборотно и инвестиционно финансиране за ключови групи, за които се предполага, че най-трудно ще преминат през икономическата криза – малки и средни предприятия, микропредприятия и отделни самонаети и самоосигуряващи се лица, както и за компании с потенциал да подпомогнат възстановяване на икономиката след кризата, особено в сферата на иновациите и дигитализацията.

Кредитите и другите финансови инструменти се предоставят по програми на Българска банка за развитие и Фонд мениджър на финансовите инструменти в България, известен като Фонда на фондовете. Част от кредитите и финансовите инструменти вече са налични на пазара, други от тях са в процес на консултиране с търговските банки и предстои да започне предлагането им. Предвижда се, кредитите да бъдат предоставяни при облекчени условия, без изискване за обезпечение и с по-ниски лихви – като съответните облекчения са различни за различните продукти. На дневен ред са и отдавна работещи финансови инструменти, предвиждащи подпомагане чрез дялови инвестиции в дружества или с покрепата на фондове за градско развитие, които в периода на криза биха били атрактивни, защото могат да се финансират дейности, които обичайно не се финансират от банки, а бенефициенти могат да бъдат общините, публично-частните партньорства и предприятия, засегнати от кризата от секторите – туризъм, транспорт. Повече информация относно предлаганите в подкрепа на бизнеса кредитни продукти и другите налични финансови инструменти, можете да намерите тук.