Какво трябва да предприемат задължените лица по ЗМИП след Националната оценка на риска

През месец януари  беше публикувана национална оценка на риска от изпирането на пари и финансирането на тероризма по Закона за мерките срещу изпирането на пари.

На задължените лица беше предоставен срок да актуализират вътрешните си правила по закона. Този срок, според публикуваната от ДАНС информация, изтича на 21.08.2020 г.

Препоръчително е също така задължените лица да проведат обучение на служителите си във връзка с настъпилите изменения.

Такова обучение следва да се провежда ежегодно, в изпълнение и на предвидените с Правилника за прилагане на закона планове за продължаващо обучение.

„Попов, Арнаудов и партньори” е на разположение както за провеждане на специализирани обучения във връзка с прилагането на ЗМИП, така за съдействие при актуализация на правилата за прилагане на съответните мерки.