Фонд ще финансира малки и средни предприятия за заявяване на търговски марки и дизайни

Фонд за МСП „Идеи за бизнеса“ е инструмент за отпускане на безвъзмездни средства с бюджет от 20 милиона евро, който е създаден с цел да подпомогне достъпа на малките и средните предприятия (МСП) в Европа до защита на техните права на индустриална собственост. Фондът се финансира от Европейската комисия и от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост в сътрудничество с националните и регионалните служби за интелектуална собственост на ЕС.

Чрез Фонда на всяко МСП могат да бъдат възстановени до 1 500 евро за заявяване на търговски марки и дизайни. Възстановяват се 50% от основните такси за заявки за нови марки и дизайни. Териториалният обхват на подкрепата е насочен както към националните заявители, така и към тези, които търсят защита в Европейския съюз.

Кандидатстването за възстановяване на средствата се осъществява чрез подаване на формуляр в определени от времеви прозорци, както следва:

  • от 01 до 31 юли 2021 г.;
  • от 01 до 30 септември 2021 г.
  • oт 01 до 31 октомври 2021 г.

Процесът на кандидатстване е обвързан с подаване на заявление и одобрение. След получаване на одобрението следва да се заяви търговската марка или дизайна. Разходите се възстановяват при одобрение на заявлението за кандидатстване.

Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ има готовност да отговори на конкретни запитвания във връзка с реда и условията за кандидатстване. В случай че се нуждаете от консултация или съдействие за подаване на заявлението за подпомагане и в процедурата по регистрация на търговска марка или дизайн, може да се обърнете към Пепи Кузева – Направление Индустриална собственост и Технологии на email: p.kuzeva@popovarnaudov.bg