Цените на парното, тока и водата в извънредното положение

След обявяване на извънредното положение на 13 март 2020 г. възникнаха множество въпроси и в сферата на енергетиката и водоснабдяването, като за потребителите основният проблем бяха цените на битовите сметки и заплащането им. Първоначално предложеният текст на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП), накърняваше интересите на потребителите и правилно президентът наложи вето в тази част. Това е така, защото разпоредбите, които бяха предвидени във връзка с опасенията за спекула върху цените, ограничаваха възможността цените на битовите услуги да падат, което е очакван сценарий, предвид положението в страната и постигнатите договорки между „Булгаргаз“ и „Газпром“ от 03.03.2020 г. в резултат на решението на ЕК, с което са наложени ценови задължения на „Газпром“. Тези разпоредби биха довели и до огромни пазарни диспропорции и злоупотреби, поради което бяха премахнати от закона.

В актуалната редакция на закона е предвидено удължаване на срока за заплащане на сметките за електрическа енергия от 10 на 20 дни (§2 от ПЗР на ЗМДВИП), но какво се случва с другите битови услуги, защо не е уредено нищо за тях в закона? След справка на интернет страниците на водоснабдителните и топлофикационните дружества става ясно, че не всички дружества удължават срока за заплащане на сметките. Предоставената свобода от страна на дружествата и нерегулирането на тези отношения отчитаме като пропуск в закона. Дадени са указания на ВиК дружествата само да преустановят снемане показанията на битовите абонати, но не е уредено дали да има удължаване на срока за заплащане на сумите.

Сред неяснотите в сферата бяха и въпросите, свързани с това дали се дължи лихва или неустойка за забава при неплащане навреме на сметките. В първоначалната редакция на чл. 6 от закона беше посочено много общо, че лихви и неустойки за забава не се дължат за времето на самото извънредно положение, като задълженията за заплащане на битовите сметки също попадаха тук, но с изменението, направено на 09.04.2020 г., се уточни, че последиците от забавата няма да се прилагат само при договори за кредит и други форми на финансиране (факторинг, форфетинг и други), предоставени от банки и финансови институции по ЗКИ. Следователно, последиците от неплащането на услугите продължава по старому, като само част от операторите са удължили срока за заплащане и всеки потребител следва внимателно да провери съответната страница на своя оператор, за да не пропусне срока за заплащане на услугите.

Цените на парното и природния газ

Един от основните въпроси към настоящия момент в сферата на Енергетиката е възстановяването на „надплатените“ месечни суми за природен газ и парно в периода от 05.08.2019 г. до 31.03.2020 г. Това беше постигнато след дълги преговори между „Булгаргаз“ и „Газпром“, в резултат на наложените на руския гигант антитръстови мерки от ЕК, които доведоха до намаляване на цената на природния газ от 05.08.2019 г., което има ретроактивно действие. На това се дължи и разминаването в сметките за изминалите 8 месеца и възстановяването на надвнесените суми от потребителите.

На 1 април КЕВР гласува новите цени на парното за април месец, които бяха намалени с около 40%. Очаква се дори още по-голямо намаление за май месец. Остава въпросът за определянето на цените за 8 месеца назад за периода от август 2019 г. до края на март 2020 г., за които „Булгаргаз“ следва да възстанови надвнесените суми. Тъй като в момента КЕВР няма правно основание да се произнася с решения за минал период, освен когато ВАС с финалното си решение задължава комисията да излезе с ново ценово решение, беше предприета промяна в Закона за енергетиката.

Предложението за допълнението на закона мина доста бързо на първо четене, без обществено обсъждане и без допитване до компетентните органи и организации в защита на гражданите. Това породи голямо недоволство и последва отлагане на гласуването на второ четене, поради възникнал спор по отношение на промишлените клиенти, които са излезли на свободния пазар от началото на 2020 г. На 14.04.2020 г. допълненията на закона бяха приети на второ четене и на 24.04.2020 г. официално обнародвани в ДВ, от която дата влизат и в сила. С допълненията се стигна до следното разрешение на въпроса:

  1. Битовите потребители с реален отчет – още в следващата фактура за месеца ще бъде приспадната надвзетата сума за топлинна енергия;
  2. Битовите потребители с прогнозен отчет – сумата за връщане ще се отрази в изравнителните сметки през юли;
  3. Промишлени клиенти – ще получат надвнесените суми по договорка с „Булгаргаз“. Този момент беше един от най-проблемните за бизнеса. Европейската комисия настоява да няма законови текстове за връщане на парите със задна дата за свободния пазар, тъй като това ще изкриви и ще наруши конкурентоспособността на свободния пазар. Поради това беше прието, че тези отношения няма как да се уредят със закон, а „Булгаргаз“ следва да сключи анекс с всеки свой клиент в тази връзка. Това обаче ще се случи без никаква прозрачност и гарантиране правата на крайните потребители.
  4. КЕВР следва да определи новите цени на парното, на тока от високоефективно комбинирано производство и на газа със задна дата за всеки месец поотделно в срок от 30 дни от влизане в сила на допълненията към закона, като ще се изчисли каква е разликата между старото и новото решение.

На база на тази разлика, „Булгаргаз“ ще следва да изчисли каква сума дължи на всеки от своите клиенти, като съобрази решенията на КЕВР. Това трябва да стане в 20-дневен срок от приемането на съответните решенията на КЕВР, като възстановяването на разликата ще стане въз основа на подписано споразумение между „Булгаргаз“ и съответния клиент.

В 14-дневен срок от подписването на споразумението следва да бъдат преведени и съответните суми. В случай, че по веригата има клиент, който снабдява с природен газ краен снабдител, неприсъединен към газопреносната мрежа, клиентът следва да възстанови сумата в 14-дневен срок от превеждането й.

След получаване на сумите от съответните дружества – крайни снабдители, те ще започнат да изчисляват сумите, които се дължат на крайните потребители, като разполагат с 1 месец за това. След като са готови с изчисленията трябва да уведомяват потребителите съответно с месечата фактура или изравнителната сметка

При лица, които са загубили качеството на клиент и са с покрити задължения, крайният снабдител ще възстанови сумата след подаване на писмено заявление от лицето, в което е посочена банкова сметка, по която да се преведе сумата. Неясен е въпросът как тези бивши потребители ще бъдат уведомени за дължимите им суми, както и от кой момент могат да подават тези заявления.

Следва да се има предвид, че сроковете са крайни. Това не означава, че КЕВР не може да се произнесе по цените и в по-кратък срок, при което цялата процедура ще се измести във времето. Около 2 месеца след приемане на решенията за променените цени от КЕВР се очаква да има яснота по  въпроса колко ще получат потребителите, но все още няма уговорен срок за възстановяване на самите суми, което в период на извънредно положение, може да доведе до голямо забавяне, предвид сложната ситуация в дружествата и забавянето на процесите. Това би довело и до изключителни щети за потребителите, които точно сега се нуждаят от тези пари, а не след 2 месеца или повече.

  1. На отделен ред във фактурите, които ще получат потребителите, ще бъде посочена сумата, която им се дължи за възстановяване и всеки сам ще може да провери дали същата е изчислена правилно.

При възникнали съмнения, потребителят има право да изиска от своя доставчик на услугата повече данни и дори да заведе иск срещу него, ако смята, че разликата между платеното и дължимото не е правилно изчислена. В топлофикационните и газоразпределителните дружества има всички счетоводни данни и всеки може лесно да пресметне какво му се дължи.

С оглед на съдебната практика, при дела срещу  клиент на съответното снабдително дружество за дължими суми след 5 август 2019 г., би следвало същите да се прекратят или поне да се стигне до споразумение между страните, защото при тази ситуация дружеството също ще задлъжнее към своите клиенти и няма да има интерес от воденето им. Освен това ще се трупат лихви върху дължимата сума.

След приемането на окончателните текстове за допълнение на Закона за енергетиката и обнародването им, все още има някои неясноти във връзка с преизчисляването на сумите за отминал период. Става въпрос за годишните данъчни декларации и финансовите отчети на предприятията. Периодът обхваща вече приключена финансова година. В тази връзка, не е поискано становище от Министерството на финансите и НАП какви ще са последиците при промяна на ДДС декларациите със задна дата и какво тълкуване ще се приложи за фирмите, които за разглеждания период са ползвали данъчен кредит. Хилядите коригирани счетоводни и финансови документи ще предотвратят проследяемостта и прозначността в калкулациите и ще попречат на бързото и лесно връщане на надплатените средства до крайните клиенти. Предстои да разберем как ще се разреши този проблем.

На фона на цялата тази ситуация, потребителите продължават да получават високи сметки за парно, за което се самосезира КЕВР и предстои да се провери случая с „Топлофикация София“. Освен това, се спекулира с това, че топлофикациите искат увеличаване на цената на парното от юли месец, но според техни данни това се дължи на невъзможността в крайния срок до 31.03 да преизчислят цените. Очаква се дружествата да редактират заявленията си, тъй като последва очакван отказ от КЕВР да ги приеме.

Цената на тока

За намаляване на цената на тока, като цяло, КЕВР не се е произнесла засега. Очаква се от 1 юли да има някакво раздвижване в цента, но според енергийните доставчици то би било минимално. Понижението на цената би се дължало на значителното спадане на цената на електрическата енергия, търгувана на Българската независима електроенергийна борса през последните два месеца и пониженото потребление от страна на потребителите.

Както споменахме вече, удължава се срока за заплащане на сметките – от 10 на 20 дни, както и преустановяване на всички планови ремонти, свързани с временно преустановяване на преноса на електрическа енергия, с изключение на ремонтни дейности за отстраняване на възникнали аварии, с цел възстановяване на снабдяването с електрическа енергия на потребителите. Дори при забавяне заплащането на сметките, дружествата гарантират, че няма да спират тока веднага, а ще потърсят още три пъти клиента, за са се уверят дали е получил сметките. Разбира се, не трябва да пропускаме и това, че продължават да се начисляват лихви и неустойки за забава.

През юли 2020 г. се очаква и 12% от бизнеса и 3100 домакинства да излязат на свободния пазар. Става въпрос за всички небитови потребители, които са присъединени към разпределителната мрежа на мощност от 30 и повече киловата (около 12% от бизнеса), както и за домакинствата, които са присъединени на 50 и повече киловата. Разбира се, в това число не се включват най-дребните бизнеси като фризьорските салони, адвокатските кантори, баничарниците и др.

Това е едно от нововъведенията в Закона за енергетиката, което предстои да се приеме и е стъпка към пълната либерализация на пазара, която трябва да се постигне най-късно през 2025 г. Поправките в закона предвиждат още КЕВР да разработи платформа за сравняване на цените, които търговците на ток предлагат, така че потребителите по-лесно да могат да се ориентират на пазара и да изберат доставчик.

Колко рисково би било това действие за потребителите в условията на извънредно положение? Разбира се, преминаването в момента на свободния пазар е изключително сложно и свързано с множество рискови елементи, но би довело до една сравнително по-ниска цена на тока. В момента е възможно преминаването на свободния пазар, а ако цената се вдигне, дори съществува възможност за всеки да се върне на регулирания пазар, тъй като засега измененията на закона в тази насока не са приети окончателно.

Излизането на свободния пазар обаче е свързано с множество особености, които трябва да бъдат съблюдавани. На първо място, не може да започнеш да си купуваш сам ток директно от централите. Тази процедура задължително минава през търговец, защото всички производители на електрическа енергия са длъжни да продават на независимата електроенергийна борса. Поради това, за закупуването директно от производителя, е необходимо наличието на съответния лиценз. Това, разбира се, е свързано с множество разходи и специфични умения в сферата.

Цената на водата

Както споменахме по-горе, няма специфична уредба за водоснабдяването и цените на услугата в извънредно положение. Единственото, което е предприето за момента е преустановяването снемане показанията на битовите абонати. Не е изрично разписано дали дружествата удължават срока за заплащане на месечните суми за услугата, а е дадена свобода всеки доставчик сам да прецени.

В тази, връзка „Софийска вода“, например, удължава срока за заплащане на сметките от 30 на 40 дни. Освен това, по отношение на цените на водата, от 01.01.2020 г. бяха приети новите цени. Единствено ВиК Русе отложи влизането в сила на новата цена и съобрази извънредното положение, като целта беше да не се натоварят потребителите.

Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ има готовност да отговори на конкретни запитвания във връзка с проблематиката в сферата на Енергетиката и водоснабдяването. В случай, че се нуждаете от консултация или съдействие, може да се обърнете към адв. Гергана Георгиева, Младши асоцииран партньор – Инвестиции и Регулации, email g.georgieva@popovarnaudov.bg и адв. Христо Копаранов, Партньор и Ръководител практика Конкурентно и Потребителско право, email h.koparanov@popovarnaudov.bg