2020 г. е първата година, за която ще се приложат новите изисквания на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

2020 г. е първата година, за която ще се приложат новите изисквания на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс относно документацията за трансферно ценообразуване, засягаща сделките между свързани лица, в сила от 01.01.2020г. Промените предвиждат изготвяне от компаниите на местно и обобщено досие, които да установяват, че сделките са сключени по пазарни цени и да представят информация за прилаганите методи за определяне на пазарните цени. При неспазване на изискванията или на установените срокове са предвидени санкции, които варират според размера на сделката. За повече информация разгледайте приложената презентация.