Владислав Божиков

Старши асоцииран партньор - Заместник ръководител Направление “Събиране на вземания”

Специализиран е в областта на съдебното събиране на просрочени банкови кредити и вземания на финансови институции. Притежава висока компетентност по отношение на иницииране и представителство по принудителни производства пред съдебен изпълнител, както и процесуално представителство по граждански и търговски спорове пред съдебна юрисдикция.

Образование и допълнителна квалификация

Университет за национално и световно стопанство София, Магистър по специалност „Финанси”, 2015 г. – до момента

Законодателен сътрудник по „Студентска програма за законодателни проучвания” към Народното събрание, 2011 г.

Университет за национално и световно стопанство София, Магистър по специалност „Право”, 2014 г.

Математическа гимназия „Гео Милев” – град Плевен, Немски език и География, 2009 г.

 

Професионален опит

Член на Софийската адвокатска колегия от 2016 г.

 

Участия в проекти на кантората

Професионалното си развитие започва през 2011 г., като част от екипа на Кантората, който е концентриран в сферата на съдебното събиране на вземания. Представлява клиенти на Кантората по съдебни дела в областта на гражданското и търговското право. Защитава правата и законните интереси на кредитори в производства по принудително събиране на вземания както в съдебна фаза, така и в извънсъдебна, за което предоставя консултации, становища, изготвя споразумения и предприема необходимите процесуални и фактически действия. Притежава богат опит и експертиза в областта на изпълнителното и исковото производство. Цялостни правни анализи и консултиране на клиентите в сферата на гражданското съдопроизводство.

Допълнителна компетенция в областта на семейното и наследственото право. Също така и в производства по обезщетение на причинени вреди от обида или клевета.

 

Езици

Английски и немски език