Свилена Димитрова

Партньор - Експерт Публично право и проекти

Ръководи и координира практиката на кантората в областта на обществените поръчки, концесиите, публично-частното партньорство и индустриалната собственост. Експерт с дългогодишен опит в областта на Закона за обществените поръчки и законодателството, свързано с индустриална собственост.

Образование и допълнителна квалификация

Университет за национално и световно стопанство София, Магистър по специалност „Право”,  2010 г.

Гимназия с преподаване на чужди езици „Никола Й. Вапцаров”, Шумен, 2005 г.

 

Професионален опит

Член на Софийската адвокатска колегия от 2011 г.

 

Участия в проекти на кантората

Работи в сферата на обществените поръчки и концесии, като консултира частни и публични клиенти в процеса на възлагане на обществени поръчки, участие и изпълнение на процедури за обществени поръчки. Притежава опит в изготвянето на документации за възлагане на обществени поръчки за възложители, консултирането на възложители в процеса на провеждане на процедурите и участие в работата на оценителните комисии.

Осъществява процесуално представителство на клиенти (както възложители, така и участници) в производства пред Комисия за защита на конкуренция и пред Върховния административен съд във връзка с обжалване на решения в процедури по Закона за обществените поръчки.

Притежава опит като експерт, подпомагащ дейността на управляващите органи на няколко оперативни програми при извършване на предварителен и последващ контрол на обществени поръчки, финансирани с европейски средства.

В областта на индустриалната собственост притежава експертиза в процедури по регистрация и защита на нарушени права, свързани с обекти на индустриална собственост. Предоставя цялостни правни консултации на клиенти във връзка със защита на правата им по повод различни обекти на индустриална собственост: марки, дизайни, патенти, като осъществява представителство при регистрации, процесуално представителство в опозиционни производства и други административни и търговски спорове във връзка с нарушение на права върху обекти на индустриална собственост.

 

Езици

Английски и немски език