Пепи Кузева

Младши асоцииран партньор - Технологии и индустриална собственост

Експертен опит в областта на Закона за обществените поръчки и законодателството, свързано с индустриална собственост, изготвяне на правни становища и анализи, проучване на нормативната уредба, водене на преговори и подпомагане на преговори между други лица.

Образование и допълнителна квалификация

Софийски университет „Св. Климент Охридски”, гр. София, Магистър по специалност „Право”, 2017 г.

Образцова математическа гимназия „Акад. Кирил Попов” – профил „Програмиране”, гр. Пловдив, 2011 г.

Сертифициран медиатор към Министерство на правосъдието, гр. София, 2018 г.

Юридическа правоспособност, Министерство на правосъдието, гр. София, 2017 г.

 

Професионален опит

В екипа на Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори” от 2013 г.

Юрисконсулт и Младши асоцииран партньор – от януари 2018 г. до момента

 

Участия в проекти на кантората

От началото на професионалното си развитие работи в сферата на обществените поръчки, включително изготвяне на тръжни документации, оферти за участие, изготвяне на договори за обединения, извършване на предварителен и последващ контрол на обществени поръчки, финансирани с европейски средства. Опит в изготвянето на становища по казуси в областта на обществените поръчки и участие в процедури по обжалване на обществени поръчки пред Комисия за защита на конкуренцията и Върховен административен съд.

Експертиза в областта на индустриалната собственост, включително консултации във връзка със защитата на обекти на ИС: търговски марки, промишлени дизайни, патенти. Опит в изготвянето на документи за регистрация и прехвърляне на обекти на ИС. Изготвяне на лицензионни договори и споразумения за съвместно съществуване на марки. Опит в опозиционните производства пред Патентно ведомство на Република България, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и Световната организация за интелектуална собственост. Процедури по обжалване във връзка със защитата на обекти на индустриална собственост пред ПВ, АССГ и ВАС.

 

Езици

Английски език