Гергана Младенова

Младши асоцииран партньор - Инвестиции и Регулации

Гергана е част от екипа на направление „Търговско право и регулации“. Основният й фокус е в сферата на регулациите, в т.ч. енергийно и водно регулиране, потребителско право, дискриминационни спорове, мерки срещу изпиране на пари. Участва в производства по обжалване на административни актове, издаване на разрешителни за водовземане и водоползване, лицензиране и ценово регулиране според Закона за енергетиката, консултиране изготвянето на бизнес планове по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и други. Гергана участва и в цялостното обслужване на чуждестранни клиенти при реализацията на инвестиции в страната.

Образование и допълнителна квалификация

Университет за национално и световно стопанство, София, Магистър по специалност „Право“, 2017

Гимназия с преподаване на немски език „Гьоте“, Бургс, 2012

Немска езикова диплома DSD (ниво C1 от CEFR), 2012

Курс по австрийско право към Университет за национално и световно стопанство, София, Ноември 2015  – януари 2016 ;

Курс по юридически немски към Германо – Българска индустриано – търговска камара, София, януари – април 2017;

Курс „Основи на съответствието“ (compliance) към Университет за национално и световно стопанство, във връзка с мерките за изпиране на пари и предложението за Директива за защита на лицата, подаващи сигнали относно нарушения на правото на Съюза, София, 8-9 юни 2019 г.

 

Професионален опит

Член на Софийската адвокатска колегия от февруари, 2019 г.

Стажант във Висш съдебен съвет, 2015

Стажант в Адвокатско дружество „Димитров и партньори“, 2015

Стажат в Софийски районен съд, 2014-2016

Стажант в СО Район Студентски, 2014

 

Участия в проекти на кантората

Участие в искови, заповедни и изпълнителни производства, както и в производства по търговска и банкова несъстоятелност.

Участие в изпълнението на проекти, свързани с трансформацията на модела на административно обслужване и с усъвършенстване на модела на юридическата правоспособност в Република България.

Участие в цялостното обслужване на реализацията на чуждестранни инвестиции.

Процесуално представителство в търговски спорове и административни производства по Закона за водите, Закона за енергетиката, Закона за защита на потребителите, Закона за защита от дискриминация, Закона за мерките срещу изпиране на пари и други.

 

Езици

Немски език