Габриела Динолова

Асоцииран партньор - Събиране на вземания

Дългогодишен опит, специализиран в извънсъдебно и съдебното събиране на просрочени кредити и вземания на финансови институции, търговски дружества и физически лица в областа на защита на правата на кредиторите. В практиката си е работила и в сферата на обществените поръчки, трудово и търговско право, процесуален опит в гражданско-правни и търговски спорове.

Образование и допълнителна квалификация

Софийски университет „Св. Климент Охридски”, София, Магистър по специалност „Право”, Специализация „Правораздаване”, 2008 г.
Средно общообразователно училище за мениджмънт и чужди езици “Васил Кънчов”, гр. Враца, със специализация “среден мениджър”.

 

Професионален опит

Член на Софийската адвокатска колегия от 2012 г.
Юрисконсулт от 2008 г. до 2011 г.

 

Участия в проекти на кантората

Работи в сферата на съдебното събиране на вземания от 2011 г. Представлява клиенти по множество съдебни и арбитражни дела в областта на гражданското и търговското право. Защитава правата на кредиторите в производства при събиране на вземания в извънсъдебна и съдебна фаза. Притежава богат опит и експертиза в сферата на заповедното, исковото и изпълнителното производство, както и в спорове от трудовоправен характер. Цялостни правни анализи и консултиране на клиентите в сферата на гражданското съдопроизводство, със задълбочен фокус върху изпълнителното производство.

Работила по проект в областта на повишаване на административен капацитет, ефективна работа на държавни органи и институции, намаляване на административната тежест.

 

Езици

Английски език