Димитър Николов

Асоцииран партньор - Недвижими имоти и регулации

В практиката си е работил в сферата на обществените поръчки, оползотворяването и управлението на отпадъци, защитата на лични данни, вещното право, строителството и териториалното устройство, облигационното право, трудово и търговско право. Към настоящия момент, практиката му е съсредоточена в сферата на вещното и облигационното право, строителните регулации, защитата на лични данни. Притежава дългогодишен експертен опит в сделки с недвижими имоти, правни анализи, съдебни дела.

Образование и допълнителна квалификация

Университет за национално и световно стопанство, София, Магистър по специалност „Право”, 2010

СОУ „Максим Горки”, град Стара Загора –  Испански и френски, 2005

 

Професионален опит

Член на Софийската адвокатска колегия от 2017 г.

В екипа на Кантората от 2008

Адвокатско дружество „Студио Легале Сути – България”, адвокатски сътрудник, 2007-2008

 

Участия в проекти на кантората

Опит в сферата на обществените поръчки по повод подготовката на документи от страна на кандидати за изпълнители на обществени поръчки; консултации относно законосъобразността на документации за участие в обществени поръчки, разработени от отделни възложители; извършване на проверка за законосъобразното провеждане на процедури по избор на изпълнители по обществени поръчки.

Опит и експертиза в сферата на вещното право, строителството и териториалното устройство, облигационното и търговското право, европейското и българското законодателство по защита на лични данни.

Цялостни правни анализи и консултиране на сделки с недвижими имоти; съдействие при сключването на договори за доставка на стоки.

Цялостни правни анализи на практиката и политиката по защита на лични данни на отделни компании и изготвянето на документи за привеждането им в съответствие с приложимото законодателство. Участие като лектор в организирани от Кантората обучения за запознаване с влезлите в сила през 2018 г. изисквания на европейското законодателство по защита на личните данни.

 

Езици

Английски и испански език