Александър Аршинков

Младши асоцииран партньор - Търговско право и регулации

Опит в проучвания, изготвяне на правни документи, както и в областта на вещното право и териториалното устройство, наследствено право, договорно право, облигационно и търговско право, защита на лични данни - оказване на правно съдействие при привеждане дейностите по обработване на лични данни на дружества в съответствие с новите изисквания, въведени с GDPR.

Образование и допълнителна квалификация

Универсетет за национално и световно стопанство гр. София, специалност „Право“, 2014 – досега

Езикова гимназия „Пловдив“,  2014 г.

 

Професионален опит

Адвокатско дружество „Димитров и партньори“,  2017 г.

Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ – от март 2017 г.

 

Участия в проекти на кантората

Участие в проект на Администрация на Министерски съвет – „Трансформация на модела на административно обслужване“ и в частност в дейсност по „Инвентаризация и анализ на административните услуги, информационните масиви и регистри в администрацията“.

Участие в работната група на кантората по проект, възложен от Министерство на правосъдието – „Изграждане на ефективен модел за придобиване на юридическа правоспособност“, в дейност „Изследване на нормативната уредба и европейски практики относно провеждането на стажове след дипломиране по специалността „Право“ и практико-теоретически изпит.

 

Езици

Английски и немски език