Александър Аршинков

Младши асоцииран партньор - Търговско право и регулации

Eкспертен опит в областта на корпоративното и търговското право, защита на потребителите, защита на личните данни, миграционно право – достъп до пазара на труда и пребиваване на чужденци, недвижими имоти

Образование и допълнителна квалификация

Университет за национално и световно стопанство, гр. София, Магистър по специалност „Право“, 2019 г.

Езикова гимназия „Пловдив“,  2014 г., профил немски и английски език

 

Професионален опит и членства

Член на Софийска адвокатска колегия от 2021 г.

Сертифициран медиатор, вписан в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието, 2021 г. 

Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ – от март 2017 г.

 

Участия в проекти на кантората

Консултира клиенти на Кантората в сферата на корпоративното право, като оказва правно съдействие при учредяване на дружества, структуриране и реорганизация на бизнеси, сливания и придобивания. Консултира компании във връзка със сключване на търговски сделки и реализация на инвестиции в недвижими имоти.

Притежава богат практически опит в областта на регулациите, в това число в областта на трудовата миграция и право – оказване на съдействие на чужденци и работодатели във връзка с получаване на разрешения за работа и пребиваване в Р. България.

Акцент в практиката му е съдействието на клиенти с разнообразна професионална дейност по отношение привеждане на дейностите им по обработване на лични данни в съответствие с националното и европейското законодателство за защита на личните данни.

Участвал е в работна група на Кантората по проект на Администрация на Министерски съвет – „Трансформация на модела на административно обслужване“ и в частност в дейсност по „Инвентаризация и анализ на административните услуги, информационните масиви и регистри в администрацията“.

Участвал е в работната група на Кантората по проект, възложен от Министерство на правосъдието – „Изграждане на ефективен модел за придобиване на юридическа правоспособност“, в дейност „Изследване на нормативната уредба и европейски практики относно провеждането на стажове след дипломиране по специалността „Право“ и практико-теоретически изпит.

Осъществява процесуално представителство на физически и юридически лица по граждански и търговски дела.

Секторна специализация

Търговия

Инвестиции

Потребителско кредитиране

Технологии и телекомуникации

 

Публикации

Новата европейска нагласа относно трансфера на лични данни към САЩ във връзка с обезсилването на „Щита за поверителност“ на личните данни между ЕС и САЩ (EU-US Privacy Shield)

Правото на администраторите да изискват от информация за здравословен COVID статус, в контекста на българското и европейското законодателство

Езици

Немски и английски език